อาสาสมัครทันตแพทย์ไปปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ปีที่ 15

 1 มีนาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 อาสาสมัครทันตแพทย์มูลนิธิพอ .สว. ออกเดินทางไปปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดารปีที่ 15 ทีมที่ 16 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง