งานสถาปนา กกท.ครบ56ปี สนับสนุนกิจกรรม พอ.สว.

 16 ตุลาคม 2563

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสมพิศ สงวนตั้ง หัวหน้างานการเงิน สำนักงานมูลนิธิ พอ.สว.นำคณะร่วมเผยแพร่กิจกรรมมูลนิธิ พอ.สว.ในงานวันคล้ายวันสถาปนา การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. ครบรอบปีที่ 56 ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดย กกท.ร่วมสนับสนุน การจัดหาทุนซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ มูลนิธิ พอ.สว.เพื่อนำไปช่วยเหลือด้านสุขภาพ พลามัย แก่ผู้ด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง