พระราชทานวัคซีน1.5ล้านโด้ส แก่ นพ.ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการ เพื่อมอบแก่ หน่วย พอ.สว.กระจายฉีดแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

 23 ธันวาคม 2564

วันนี้ 23 ธค.2564 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.เข้าเฝ้า ณ ท้องพระโรง พระตำหนักทิพย์พิมาน จ.นครราชสีมา เพื่อรับพระราชทานวัคซีนซิโนแวค จำนวน 1.5 ล้านโด้ส(หนึ่งล้านห้าแสนโด้ส)..เพื่อให้หน่วยแพทย์ พอ.สว. 63 จังหวัด ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมทางการแพทย์ และการสาธารณสุข กระจายวัคซีนแก่ประชาชนให้ทั่วถึงต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง