มูลนิธิ พอ.สว.ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วย กิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก

 5 ตุลาคม 2565

วันนี้ 5 ตุลาคม 2565  มูลนิธิ  พอ.สว.ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วย กิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก ณ รพ. สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ.ยโสธร มีผู้มารับบริการทั้งสิ้นจำนวน 179   ราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง