มูลนิธิไทยรวมใจ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว.

 22 พฤศจิกายน 2562

ทพ.สมนึก ชาญด้วยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิ พอ.สว. และทพ.ศิริชัย ชูประวัติ ผู้เชียวชาญวิชาการด้ารทันตกรรม มูลนิธิ พอ.สว.  บรรยายกิจกรรมทันตกรรมของมูลนิธิ พอ.สว.และรับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. จากทพญ .พจนพรรณ มีสัจจี ประธานมูลนิธิไทยรวมใจ นำที่ปรึกษาพร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกมูลนิธิ จำนวนเงิน 20,000 บาท ณ สำนักงานมูลนิธิ พอ.สว.

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง