ทันตแพทย์อาสาสมัครออกเดินทางไปปฎบิติงานทันตกรรมเคลื่อนที่ฯปีที่15ทีมที่8

 5 มกราคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 อาสาสมัครทันตแพทย์มูลนิธิ พอ.สว. ออกเดินทางไปปฎิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนได้โอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดารปีที่ 15 ทีมที่ 8 อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-10 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง