พอ.สว.ออกหน่วย9มกราคม2563

 9 มกราคม 2563

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการแต่ละจังหวัดดังนี้

1.หมู่4 บ้านเกาะสินไห ตำปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

2.หมู่1 โรงเรียนยางคำวิทยา ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

3.หมู่4 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง ตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่

4.หมู่8 บ้านวะหย่าโจ ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

5.หมู่5 บ้านเมืองจาก ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

6.หมู่1 บ้านจันทิ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด

7.หมู่8 บ้านดอนใหญ่  ตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

8.หมู่13 บ้านโก ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

9.หมู่11 บ้านห้วยไทร ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

10.หมู่5 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

11.หมู่5,10 บ้านคำเม็ก ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

12.หมู่11 บ้านห้วยคำ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

     หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดารออกให้บริการดังนี้

1.หมู่8 โรงเรียนบ้านดอยคำวิทยา ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

2.หมู่4 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านดอยหลวง ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 

    ขอเชิญประชาชนมารับบริการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง