แผนงาน

แผนงานฝึกอบรม

งานหลักของมูลนิธิ พอ.สว. คืองานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่งานรักษาเฉพาะทาง และงานทันตสาธารณสุข ซึ่งมูลนิธิ พอ.สว.ได้พยายามปรับปรุง รูปแบบการปฏิบัติงานดังกล่าวจากเดิมที่เน้นทางด้านปริมาณการให้บริการ เป็นเน้นทางด้านคุณภาพให้มากขึ้น และได้กำหนดโครงการใหม่ขึ้นอีก หลายโครงการ การปรับปรุงการปฏิบัติงานดังกล่าวจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรควบคู่กันไปด้วย โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อชี้แจงและแก้ไขปัญหา ต่างๆ ในอดีต แจ้งให้ทราบถึงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในโครงการที่กำหนดขึ้นใหม่ รวมทั้งระดมความคิดเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดูแผนงานทั้งหมด