ดาวน์โหลด

ใบสมัครอาสาสมัครสามัญ พอ.สว. นอกจังหวัด พอ.สว.

ดาวน์โหลด

ใบสมัครอาสาสมัครสามัญ พอ.สว. ในจังหวัด พอ.สว.

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แบบ 3-5

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายงานก่อนออกปฏิบัติงานแบบ 3_4

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มอนุมัติผู้ป่วย

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการจัดทำแผน

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มใบคัดกรอง แบบฟอร์มที่ 1(งานตาต้อกระจก)

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มตรวจหลังผ่าตัด แบบฟอร์มที่2 (งานตาต้อกระจก)

ดาวน์โหลด

การติดตามผลการรักษาผู้ป่วย (ตาต้อกระจก)

ดาวน์โหลด

ยาและสารน้ำ ที่โรงพยาบาลต้องเตรียม (งานตาต้อกระจก)

ดาวน์โหลด

รายการเวชภัณฑ์ที่โรงพยาบาลต้องเตรียม2 (งานตาต้อกระจก)

ดาวน์โหลด

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ ร.พ. ต้องเตรียม(งานตาต้อกระจก)

ดาวน์โหลด

คำสั่งมูลนิธิ พอ.สว.

ดาวน์โหลด

รายงานทันตสาธารณสุข พอ.สว.

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการบริจาคเงิน

ดาวน์โหลด

ใบสำคัญจ่ายเงิน2/16

ดาวน์โหลด

ใบสรุปการใช้จ่ายเงิน มูลนิธิ พอ.สว. 2/17

ดาวน์โหลด

ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร มูลนิธิ พอ.สว.(ค่าอาหาร ค่าพาหนะของผู้ป่วยและญาติ)2/23

ดาวน์โหลด

ใบรับรองแทนใบเสร็จ(ค่าใช้จ่ายผู้ป่วย)2/24

ดาวน์โหลด

ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารมูลนิธิ พอ.สว. 2/25

ดาวน์โหลด

ใบสำคัญรับเงิน(ค่ารถ ค่าเรือ ค่าน้ำทันเชื้อเพลิง)2/28

ดาวน์โหลด

ใบสำคัญรับเงิน(โครงการฝึกอบรม)2/29

ดาวน์โหลด

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่ายาและเวชภัณฑ์หน่วยแพทย์เคลื่อนที่)2/30

ดาวน์โหลด

กิจกรรมรณรงค์"ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายชื่อผู้ป่วย(งานตาต้อกระจก)

ดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติในการออกหน่วย update มี.ค. 64 (งานตาต้อกระจก)

ดาวน์โหลด

แผนงานตาต้อกระจก ปี2564(งานตาต้อกระจก)

ดาวน์โหลด