ผู้บริหารสำนักงานมูลนิธิ พอ.สว.

นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก
เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.
นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ
รองเลขาธิการ
นายแพทย์สมชาย เชื้อเพชระโสภณ
ผู้ช่วยเลขาธิการ
นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ทันตแพทย์สมนึก ชาญด้วยกิจ
ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิ พอ.สว.
นางสาวนิดดา กล่อมเกลี้ยง
รองผู้อำนวยการอาวุโส
ทันตแพทย์ศิริชัย ชูประวัติ
ผู้เชี่ยวชาญวิชาการด้านทันตกรรม