หัวหน้างาน

นางสาวเบญญทิพย์ หน่อบิดา
หัวหน้างานศูนย์ระบบสารสนเทศและเครือข่าย
นายสกุล มีนิล
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวจารุณี บุญเรือง
หัวหน้างานรักษาเฉพาะโรค
นายยงยุทธ มาแจ้ง
หัวหน้างานยานพาหนะ
นางสาวสมพิศ สงวนตั้ง
หัวหน้างานการเงิน
นางสาวแสงสุรี สุขกำเนิด
หัวหน้างานบัญชี
นางสุทิศา รุ่งสาโรจน์
หัวหน้างานสารบรรณและธุรการ
นางสาวสวรรยา เหนือแสน
หัวหน้างานอาสาสมัคร พอ.สว.
หัวหน้างานเลขานุการ
นางสาวเยาวเรศ บุญคา
หัวหน้างานงบประมาณ
นางสาวพิมพ์พรรณ สุวรรณมาโจ
หัวหน้างานบุคคล
นายมารุต ลางคุณเสน
หัวหน้างานการสื่อสารและอาคารสถานที่
นายชัยฤทธิ์ ขอวงศ์
หัวหน้างานติดตามและประเมิณผล
นายยุทธศักดิ์ ใบบาง
หัวหน้างานคลังวัสดุและครุภัณฑ์
นายคมสันต์ น้อยมะเฟือง
หัวหน้างานทันตกรรม
นางพนิดา สุทธิพงษ์
หัวหน้างานคลังยาและเวชภัณฑ์
นางฐิติมา วงศ์วิวัฒน์
หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์
นางปิยะนาถ สังวริ
หัวหน้างานการจัดหา
นายพิริยะ ไทยยิ่งยงค์
หัวหน้างานวางแผน และโครงการ