หัวหน้างาน

นางพรรณี วิมล
หัวหน้างานจัดหา
นางสาวเบญญทิพย์ หน่อบิดา
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและเครือข่าย
นายสกุล มีนิล
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสุภวรรณ ศรีสว่าง
หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์
นางสาวจารุณี บุญเรือง
หัวหน้างานรักษาเฉพาะโรค
นางเจตสุภา วัฒนวิกรรม
หัวหน้างานวางแผนและโครงการ
นายสมศักดิ์ เนียมสวัสดิ์
หัวหน้างานยานพาหนะ
นางสาวทัศนีย์ สาลี
หัวหน้างานคลังยาและเวชภัณฑ์
นางสาวสมพิศ สงวนตั้ง
หัวหน้างานการเงิน
นางสาวแสงสุรี สุขกำเนิด
หัวหน้างานบัญชี
นางสุทิศา รุ่งสาโรจน์
หัวหน้างานสารบรรณและธุรการ
นางเบญจมาศ ธนวัฒนาคม
หัวหน้างานอาสาสมัคร พอ.สว.
นายวิญญวัฒน์ โหรา
หัวหน้างานทันตกรรม
นายกระสินธุ์ เกียรติลัภนชัย
หัวหน้างานเลขานุการ
นางสาวเยาวเรศ บุญคา
หัวหน้างานงบประมาณ
นางสาวพิมพ์พรรณ สุวรรณมาโจ
หัวหน้างานบุคคล
นายมารุต ลางคุณเสน
หัวหน้างานการสื่อสารและอาคารสถานที่
นายชัยฤทธิ์ ขอวงศ์
หัวหน้างานติดตามและประเมิณผล
นายยุทธศักดิ์ ใบบาง
หัวหน้างานคลังวัสดุและคุรุภัณฑ์