หัวหน้าฝ่าย

นายวิญญวัฒน์ โหรา
หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการ
นางสาวดารณี ชูเวสศิริพร
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางรัตนา พรเจริญ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน
นางชุติรัตน์ ลางคุณเสน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวทัศนีย์ สาลี
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ