คณะกรรมการมูลนิธิ พอ.สว. (ชุดปัจจุบัน)

พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข
ประธานกรรมการ
นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
รองประธานกรรมการ
นายไกรเดช เถกิงเกียรติ
กรรมการ
นายโชติชัย เจริญงาม
กรรมการ
นายธเนตร นรภูมิพิภัชน์
กรรมการ
นายธรรมนูญ อานันโทไทย
กรรมการ
นายบุญธันว์ มหาวรรณ์
กรรมการ
นายวัลลภ ไทยเหนือ
กรรมการ
นายวรวิทย์ จำปีรัตน์
กรรมการ
นายสมชาย เชื้อเพชระโสภณ
กรรมการ
หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์
กรรมการ
นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์
กรรมการ
นายพงษ์ชัย ศรีธัญพงศ์
กรรมการและเหรัญญิก
นายยุทธ โพธารามิก
กรรมการและเลขาธิการ
นายพิษณุ มณีโชติ
กรรมการและรองเลขาธิการ