ข่าวประชาสัมพันธ์

พอ.สว.ออกหน่วย9มกราคม2563

 9 มกราคม 2563

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการแต่ละจังหวัดดังนี้

1.หมู่4 บ้านเกาะสินไห ตำปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

2.หมู่1 โรงเรียนยางคำวิทยา ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

3.หมู่4 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง ตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่

4.หมู่8 บ้านวะหย่าโจ ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

5.หมู่5 บ้านเมืองจาก ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

6.หมู่1 บ้านจันทิ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด

7.หมู่8 บ้านดอนใหญ่  ตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

8.หมู่13 บ้านโก ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

9.หมู่11 บ้านห้วยไทร ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

10.หมู่5 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

11.หมู่5,10 บ้านคำเม็ก ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

12.หมู่11 บ้านห้วยคำ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

     หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดารออกให้บริการดังนี้

1.หมู่8 โรงเรียนบ้านดอยคำวิทยา ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

2.หมู่4 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านดอยหลวง ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 

    ขอเชิญประชาชนมารับบริการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

ดูรายละเอียด

พอ.สว.ออกหน่วยช่วยประชาชน

 7 มกราคม 2563

วันนี้ วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ออกให้บริการดังนี้ 

1.หมู่2 วัดตกพรม ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

2.หมู่ 13 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

3.หมู่10 บ้านวังนาใน ตำบลน้ำผุด  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล

4.หมู่7 บ้านห้วยปลิง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

   หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ออกให้บริการ ณ 

1.โรงเรียนบ้านแม่งูด หมู่ 6 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

2.โรงเรียนวัดห้วยดินดำ หมู่3 ตำบลนาคอเรือ  อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนมารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดูรายละเอียด