ข่าวประชาสัมพันธ์

เลขาธิการรับมอบเครื่องมือแพทย์

 7 เมษายน 2563
วันนี้ 7 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ 1.Faceshield 500 ชิ้น 2.หน้ากากอนามัย 250 ชิ้น 3.หน้ากากผ้า 90 ชิ้น 4.ถุงสวมรองเท้า 130 ชิ้น และเงินสดจำนวน 10,000 บาท จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริรัตน์ โกศการิกา ผู้อำนวยการหลักสูตร Brand KU มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , บริษัทโรม่า อุตสาหกรรม และคุณพริมรตา เดชอุดม และคุณวสุ แสงสิงแก้ว เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ต่อไป
ดูรายละเอียด